Translate This Page

Oostvaardersplassen actiepunten

Actiepunten voor de toekomst

 1. Herzien van juridische status Konik paarden en Heck runderen en ontwikkeling nieuwe leidraad welzijn grazers aan de hand van de overeenkomst  Dierenwelzijn Oostvaardersplassen van 2017 tussen het college van gedeputeerde staten van Flevoland en de Staatssecretaris van EZ en de nieuwe uitspraak v/h Hof van april 2017 
 2. Geboortebeperkingsmogelijkheden uitzoeken * voor alle soorten dus runderen, paarden en herten
 3. Transportmogelijkheden onderzoeken
 4. Nieuwe locaties zoeken in Europa. De nieuwe eigenaar v/d dieren moet echter voldoen aan zorgplicht en geboortbeperkingsplicht
 5. Mogelijkheden uitzoeken voor continue voedselvoorziening op het terrein zelf: bv bekijken of bepaalde delen van het terrein kunnen worden afgesloten in de zomer en  deze kunnen worden opengesteld in de winter (winterbegrazing/zomerbegrazing)
 6. Terrein uitbreiding uitzoeken alhoewel dat naar onze mening niet veel zal helpen zonder geboortebeperking, verwijdering van dieren...De jacht is voor ons een NO NO oftewel in alle gevallen uitgesloten! en wanneer je het terrein openstelt naar de Veluwe is het jachtbeleid van toepassing om populatie in stand te houden. en tot slot een onderzoek instellen over wat er in het verleden gebeurd is met de volgende vraagtekens: 

 1. hoe zijn de dieren in het gebied gekomen en waarom zijn ze niet geoormerkt en geregistreerd, waar komen ze vandaan? 
 2. hoe is het mogelijk dat op basis van de "theorieën" van enkele wetenschappers dit hele plan is opgezet, en doorgezet onder het mom van "natuur", "experiment" met alle consequenties van dien? 
 3. hoe is het mogelijk dat de overheid, de politieke partijen, de stichtingen klakkeloos het advies hebben geloofd en opgevolgd van een stel wetenschappers zonder daar vragen bij te stellen, terwijl er heel duidelijk bij andere wetenschappers in de ecologie, in de biologie, in de diergeneeskunde, kritische kantekeningen bij werden gezet? 
   
 4. hoe is het mogeljk dat zelfs nadat 2 internationale commissies mbt het management van de OVP (de ICMO's) in het leven zijn geroepen, die hebben gesteld dat het beheer anders moet in het kader van het halen v/d  Natura 2000 doelstellingen maar ook dat de onderzoeksmethoden te vrij waren en dat er een beter communicatieplan moest worden ontwikkeld, het toch tot deze ramp, want zo kan je het wel noemen, heeft mogen kunnen leiden? 
 5. hoe is het mogelijk dat er ondanks de aanbevelingen van deze commissies om het gebied open te stellen naar andere natuurgebieden (wat dus uiteindelijk niet gebeurd is), er aanvullend maatregelen moesten worden genomen zoals de creatie van extra beschuttingsgebieden voor de grazers (is ook niet gebeurd volgens de rapportage "Evaluatie implementatie van ICMO2-adviezen en het beheer in het Oostvaardersplassengebied" (zie ***)), het proactief afschietbeleid te verbeteren (waar ook nog vele haken en ogen aan blijven zitten, en wat is de voorwaarde 10% eigenlijk?) en dus het feit dat het nu duidelijk is dat er eigenlijk weinig concreets is gebeurd sinds 8 jaar voor de grazers in de OVP,  overheidsinstanties, politieke partijen, bestuurders  nog STEEDS klakkeloos zonder daar kritische vragen bij te stellen, vertrouwen blijven houden in SBB, mbt zijn beleid en beheer van de OVP?  
 6. wie stuurt SBB werkelijk achter de colissen?  
 7. hoe is het mogelijk dat een partij als de partij voor de dieren die zich toespitst in al haar werk op het garanderen van dierenwelzijn, deze wetenschappers zo klakkeloos heeft geloofd zonder daar zelf diepgaand onderzoek naar te hebben gepleegd en zonder haar leden daarover te raadplegen? Wij denken dat het de moeite waard is dit alles eens goed uit te zoeken. Wij denken ook 
  dat er, om in de toekomst dit soort gevallen te voorkomen, duidelijk moet worden afgewogen in hoeverre één wetenschapsrichting zich zo kan opdringen in een projekt terwijl maatschappelijke belangen,  dierenwelzijn  en ook ecologische en economische belangen  op het spel staan.
 8. wat zijn de resultaten van de "onafhankelijke reviews" op het gebied van dierenwelzijn die in artikel 2 van de overeenkomst Dierenwelzijn Oostvaardersplassen van 2017 tussen het college van gedeputeerde staten van Flevoland en de Staatssecretaris van EZ zijn voorgesteld? ** Zijn die niet uitgevoerd dan zou die er alsnog moeten komen (rapport van van  Geel? ): een extern onderzoek  over de rol en werkzaamheden van SBB en hun rapporten (tellingen grazers maar ook tellingen vogels, wie mocht schieten,  de kosten (budget van 250 000 euro van 2015 tot en met 2018 etc). 
 9. de Stichting Welzijn Grote Grazers heeft de verschillende overheden, lokaal, nationaal, en europees meerdere malen in kennis gesteld van de rampzalige situatie in de Oostvaardersplassen op welzijnsgebied van de grazers, op ecologisch gebied, op de vogelstand en dan is het verbazingwekkend dat  de situatie alsnog zo verminderd en geëscaleerd is. Wij denken dat de overheid meer waarde zou moeten hechten, aan de rol van stichtingen in z'n algemeenheid en de toegevoegde waarde die zij bieden in onze samenleving. Ze zijn vakkundig, weten (vaak) waar ze het over hebben.
 10. ook zou meer moeten worden gekeken en uitgezocht voordat wetenschappelijke experimenten worden uitgevoerd of daar maatschappelijk draagvlak voor is. 
 11. het wetenschappelijk onderzoek heeft voor de grazers een negatief effect, veel sterfte, conditievermindering, de conditie van de geweien is verminderd, de reëen zijn uit het gebied verdwenen door sterfte etc..... In zekere zin zijn de grote grazers het "proefkonijn" geworden in een onderzoek om te zien wat er gebeurt als je deze dieren in een omheinde omgeving vasthoudt, waarbij ze geen kant opkunnen en waar  zelfs de begrazingscapaciteit vermindert over de tijd  doordat delen van het gebied worden overwoekerd met St Jacobskruid en doordat het natte gebied wordt uitgebreid voor watervogels wat weer ten koste gaat van graasland. De vraag moet gesteld EN uitgezocht worden waarom dit allemaal noodzakelijk is en of dit ethisch wel verantwoord is. Wij zijn van mening van niet. Laat de  filosofen zich eens buigen over dit vraagstuk.
 12. de EU moet beter in kennis worden gesteld van de situatie mbt de Natura 2000 doelstellingen, EU-subsidieprogramma's  (oa LIFE ), diploma's etc.... 
* video birthcontrol wild horses 
** Overeenkomst Dierenwelzijn Oostvaardersplassen van 2017 tussen het college van gedeputeerde staten van Flevoland en de Staatssecretaris van EZ
*** Gedeelte uit het 2015-evaluatierapport-implemantatie-icmo2.pdf : In het eerste jaar is vooral aandacht gegeven aan het aanpassen van de organisatie die de operationele verantwoordelijkheid heeft voor het beheer van het OVP-gebied en aan het ontwikkelen van het managementplan, inclusief monitoringsprotocollen, in relatie met de vier genoemde doelstellingen. In deze fase is prioriteit gegeven aan het uitvoeren van de meest noodzakelijke operationele aanbevelingen uit ICMO2. Centraal voor het beheer van de drie soorten grote grazers stond hierbij de ontwikkeling en implementatie van een vroeg-reactief afschotprotocol. Ook is gestart met de aanleg van beschuttingswallen en met de ontwikkeling van een systematische communicatie-aanpak .
 
In het tweede jaar is de methode voor tellingen van de populatie grote grazers vastgesteld. Deze methode is sinds het najaar van 2012 in gebruik. Daarnaast is aandacht gegeven aan de integratie van, deels al veel langer in gebruik zijnde, uitslagen van monitoring in een eenduidige jaarrapportage en aan het uitwerken van de overige aanbevelingen van ICMO2.  
 
In het derde jaar is met deze systematiek gewerkt, zijn waar nodig onvolkomenheden aangepakt en is beoordeeld of methoden en uitkomsten voldoende robuust waren om ook op langere termijn te kunnen worden gebruikt voor het beheer van het OVP-gebied. Daartoe is voorafgaand aan de winter van het vierde verslag jaar een review uitgevoerd van de stand van zaken voor wat betreft de voortgang van implementatie van de op ICMO2 gebaseerde aanpak. De review 
 
leverde geen observaties op die aanleiding gaven om het geïmplementeerde beheer bij te stellen. SBB gaf blijk, vooral op uitvoeringsniveau, van een hoge mate van motivatie en inspanning om de geformuleerde beheermaatregelen uit te voeren. De op basis van de review gedane aanbevelingen zijn door de directie van SBB overgenomen en voorzien van een actieplan. 
 
In het vierde verslagjaar bleek dat de op basis van monitoringgegevens al langer bestaande zorg met betrekking tot de ontwikkeling van beschutting voor de grote grazers een meer intensieve aanpak voor behoud van kwaliteit van de bosgebieden op de lange termijn noodzakelijk maakte. SBB heeft hiervoor een planmatige aanpak gedefinieerd die ertoe moet leiden dat op middellange en lange termijn geen problemen ontstaan door terugloop van de kwaliteit van de als beschutting voor de grote grazers dienende bosgebieden.  Twee onderdelen van de in ICMO2 gedane aanbevelingen, te weten openstelling van het Hollandse Hout en de verbinding via de Oostvaarderswissel naar het Horsterwold, beogen onder andere om meer beschuttingsareaal in de winter beschikbaar te maken. Doordat de aanbeveling over het Hollandse Hout nog niet is gerealiseerd en die over de Oostvaarderswissel vooralsnog niet zal worden gerealiseerd, bestaat de kans dat ondanks alle inspanning op lange termijn toch blijvende schade aan bosgebieden binnen het Oostvaardersplassengebied ontstaat. Deze schade kan leiden tot afname van voor beschutting beschikbare percelen.