Brief tav de Heer Hofstra, provincie Flevoland
Geachte heer Hofstra,
Op 6 maart publiceerde de Stichting Cynthia en Annemieke een paar video's waarin men het schieten van enkele edelherten kan waarnemen. Bij deze nog even de links van deze video’s op twitter.
Op 7 maart in de ochtend hebben wij hierover een telefonisch gesprek gehad met uw bestuursadviseur, de heer ....... Hij zou U van de video's op de hoogte stellen en ervoor zorgen dat U de video's ook ziet.
Op de video's is te zien dat een groep edelherten wordt opgejaagd. Later ziet men een auto in de buurt van deze groep edelherten. Zo nu en dan valt door het rennen van de groep een dier uit en dat dier wordt dan geschoten. Men kan zo zien dat in korte tijd meerdere dieren worden aangeschoten en later neervallen. Het schieten, het neervallen van een hert, de stress die aanwezig is daardoor en de aanwezigheid van de auto, waar waarschijnlijk meerdere schutters in zitten te schieten, heeft als consequentie dat de dieren worden opgedreven. Het is duidelijk dat dit de hele bedoeling is van deze manier van jagen. En naar onze mening is dit een vorm van drijfjacht.
Artikel 3.33 lid 1 Wet natuurbescherming zegt dat het verboden is edelherten te vangen of te doden door middel van drijven. Want deze vorm van jacht levert veel stress op. En door de snelheid van de dieren wordt de selectie bemoeilijkt en de kans op verwonding verhoogd.
Nu onze vragen:
  1. Bent U het met ons eens, na deze video's gezien te hebben, dat dieren worden opgejaagd en dat dit een vorm van drijfjacht is?
  2. Bent U het met ons eens dat de dieren gestrest zijn, dat het opwekken van deze stress een ernstige inbreuk is op hun welzijn, dat het op deze manier moeilijk is de dieren op een zorgvuldige, diervriendelijke manier te schieten, en dat dus onnodig fysiek lijden niet is uit te sluiten?
  3. Bent U het met ons eens dat er op deze manier geen enkele selectie plaats kan vinden? En dat er zo géén rekening gehouden kan worden met familieverbanden, met of een hinde drachtig is of niet, of een hinde een kalf heeft of niet, of een dier gezond is of niet ? Dit laatste is van belang aangezien vele dieren voor consumptie worden aangeboden. In VERORDENING (EG) Nr. 853/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong staat in Sectie IV Vlees van vrij wild, HOOFDSTUK I: OPLEIDING VAN JAGERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEID EN HYGIËNE dat 1. Personen die op vrij wild jagen om dat wild voor menselijke consumptie in de handel te brengen, moeten over voldoende kennis van de pathologie van vrij wild en van de productie en het hanteren van vrij wild en vlees van vrij wild na de jacht beschikken om dat wild ter plaatse aan een eerste onderzoek te kunnen onderwerpen. 2. Het is echter voldoende als ten minste één persoon per jachtgezelschap over de in lid 1 bedoelde kennis beschikt. In deze sectie wordt met "gekwalificeerd persoon" naar die persoon verwezen. 3. De gekwalificeerde persoon zou ook de wildbeheerder of de jachtopziener kunnen zijn, indien deze tot het jachtgezelschap behoort of zich in de onmiddellijke nabijheid van het jachtterrein bevindt. In het laatste geval moet de jager het wild aan de wildbeheerder of de jachtopziener tonen en hem meedelen of hij vóór het doden ongewoon gedrag heeft waargenomen.” Bij dieren die toevallig uit de kudde vallen en dan worden afgeschoten, kan voor het schieten niet worden gezien of ze "ongewoon gedrag" vertoonden. Deze verordening is direct van toepassing in Nederland. Bent U het met ons eens dat met deze manier van jagen op de edelherten in de Oostvaardersplassen, deze europese regels niet of onvoldoende worden gerespecteerd?
  4. Uit de laatste tellingen blijkt dat zo'n driekwart van de herten gedood is. Ervan uitgaande dat edelherten bewust zijn van hun omgeving, dat ze in familieverbanden leven, dat kalveren zeker een jaar bij de moeder blijven, kan men dus zeggen dat van ieder van de resterende edelherten één of meerdere dieren uit de familiekudde is of zijn verdwenen, dat het dier zich daar bewust van is, dat er steeds weer een nieuw evenwicht moet worden gezocht in de kudde en dat er zo een constante stress is, los van het opjagen. Bent U het met ons eens dat dit onaanvaardbaar is?
  5. Door het “opdrijven” rennen dieren op en tegen elkaar in. Herten springen hoog op om de kogel te voorkomen. Verder gebruiken ze al hun energie op in een tijd waarin ze toch al lijden aan voedselschaarste. Bent U het met ons eens dat dit onnodig lijden met zich meebrengt en mogelijk pijnvolle kwetsures en een grotere kans op overdracht van ziektes?
  6. Bent U het met ons eens dat deze manier van jagen een verstoring is voor het gehele gebied, ook voor de vogels? Op de video is te zien dat ganzen van schrik weg vliegen en de paarden zijn ook onrustig.
  7. Op de video’s is op de achtergrond een weg te zien waar auto’s en vrachtwagens rijden. Kunt U ons garanderen dat conform de opdracht NIET in de richting van de snelweg is geschoten?
  8. Kunt U ons zeggen of dit de manier is waarop de laatste drie maanden alle 1.300 edelherten zijn gedood?
  9. Bent U het met ons eens dat dit gewoon niet meer aanvaardbaar is en dat veel mensen dit niet meer langer aan willen zien? Ik wijs WEER op de petitie van Change, waarin 4.300 man zich uitspreken tégen de afslachting van de edelherten.
  10. Deelt U dan ook onze mening dat er per direct gestopt zou moeten worden met deze afslachting, voor de rust van het gebied, voor het welzijn van de dieren én van de mensen?
De Omgevingsdienst controleert de jacht op de edelherten en rapporteert U zodat U het beheer, indien nodig, kan aanpassen. In verband met de veiligheid, veronderstellen wij dat de jagers vooraf worden ingelicht over of de Omgevingsdienst aanwezig is in het gebied of niet. Er zullen dus géén onverwachtse inspecties kunnen plaatsvinden. Bent U het met ons eens dat dit ertoe zou kunnen leiden dat er bij aanwezigheid van de Omgevingsdienst, door de jagers bij het schieten meer rekening zou kunnen worden gehouden met de regels, dan wanneer de Omgevingsdienst onverwachts in het gebied zou komen zonder dat de jagers het weten? Kunt U ons garanderen dat iedere dag alle regels t.b.v. de jacht op de edelherten worden gerespecteerd? Bent U het met ons eens dat er in de Omgevingsdienst op z’n minst één dierenarts aanwezig zou moeten zijn voor een dergelijke exercitie? Gezien de urgentie van dit probleem zouden we U willen vragen zo snel mogelijk antwoord te willen geven op onze vragen.
Bij voorbaat onze dank.
Met vriendelijke groet,

Marit de Haan

Deze brief wordt als copie verzonden naar de Commissaris van de Koning en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit