Het ontstaan van Nationaal Park Nieuwland ...
... op een oud kerkhof van paarden, runderen en edelherten, de vroegere #Oostvaardersplassen.
Een kritische blik op het nieuwe plan voor een Nationaal Park Nieuwland geschreven door MECANOO en op 27 februari 2019 aangenomen door de Provincie Flevoland.
  1. Men wil in dit plan zogenaamde “natuur” zo manipuleren zodat de mensen het mooi zullen vinden. “Voor de natuur is de esthetiek niet van belang, maar wel voor de mensen die het komen beleven.” Een zin die de basis legt voor deze visie. Niet de natuur. En is natuur wel maakbaar zodat mensen het mooi vinden? En wie zegt wat mooi is? Kan je natuur “ontwerpen” zoals een gebouw of een stad of een landschap? En als het nu eens niet zo uitpakt zoals je zelf wilt, want natuur doet toch wat het zelf wil. En wat als de plannen die op tafel liggen juist niet het gewenste mooie resultaat hebben die je voor ogen had? Wij denken niet dat natuur maakbaar is. Echte natuur in ieder geval niet. Bovendien hoort bij het maken van gebouwen zoals restaurants, hotels, campings, bungalowparken, en voor het aanleggen van wegen, stranden, eilanden, atollen met zonnepanelen, veel lawaai, stank, stof, troebel water, de aanwezigheid van mensen, bouwvakkers die afval achterlaten, aan- en afvoer van produkten, dus rondrijden van vrachtwagens, trillingen van bouwapparatuur, baggeraars. Wat is het effect van dit alles op de “natuur”, het milieu en op de dieren? Hoeveel dieren, vissen, amphibieën, vogels, insecten sterven hieraan? Waar blijft de rust! Is dit alles meegerekend in dit plan? Moet(en) er niet (een) Milieu Effect Rapportage(s) worden uitgevoerd, aangezien deze ingrepen in een Natura 2000 gebied zullen plaatsvinden? https://www.commissiemer.nl/onze-diensten/wat-is-mer. En is het dit allemaal wel waard? Is er een kosten/batenanalyse uitgevoerd op deze plannen, de indirecte milieukosten meegerekend? Naar ons gevoel is de natuur hier ondergeschikt gemaakt aan wat de mensen willen en dat zou niet zo moeten. Dit is geen natuur meer en wordt zeker niet meer gerespecteerd als natuur.
  2. De visie haalt vier verhaallijnen aan, waarschijnlijk om het park aantrekkelijk te maken voor bezoekers, bedrijven, investeerders: de ‘manmade natuur in de voormalige binnenzee’, ‘de grote vogeltrek’, ‘dynamische wetlands’ en ‘mens en natuur in de metropoolregio’. Waar is de verhaallijn “grote grazers” en het drama dat zich heeft afgespeeld nu al meer dan 20 jaar? Uitgehongerde en stervende dieren, het afschot van 4/5 de van de hertenpopulatie, vormen naar onze mening de fundamenten van dit nieuwe nationale park. Denkt men die verhaallijn volledig onder stoelen en banken te kunnen schuiven, net doen alsof dit niet bestaat of bestaan heeft door het park een nieuwe naam te geven, Nieuwland? Kunnen de inwoners van Flevoland dit zomaar vergeten? En de mensen in het buitenland?
  3. De visie neemt het rapport van Van Geel als uitgangspunt. (zie foto’s onderaan) Dat betekent dat men uitgaat van de reset van het aantal grote grazers naar 1100 (door o.a. afschot van de herten en dit is al schandalig genoeg) en daarna vroeg-reactief afschot beheer tot het aantal van 1500 (dus het schieten van gezonde dieren blijft). Alleen daarom zou je dit plan al niet goed moeten keuren. De paarden, runderen en herten zijn de belangrijke trekpleisters voor het hele gebied. Dan kan men op z’n minst op een verantwoordelijke manier met deze dieren omgaan. Dus zorg, voedsel, water en anticonceptie om het aantal binnen de perken te houden. Wij vragen ons af wat op pagina 43 bedoeld wordt met “Waar en wanneer de natuur zelf niet meer structureel voorziet in voldoende voedsel, schoon water en beschutte plekken, brengen de beheerders natuurlijke processen op gang om het tekort terug te dringen.” Geldt dit ook voor de grote grazers? Wat zijn deze natuurlijke processen? Nogmaals hoe is leed en dood van de grote grazers te verkopen aan het grote publiek?
  4. Op pagina 147 staat in de Financieringstrategie: “Het is de ambitie om het budget voor beheer en instandhouding te laten groeien van € 2 miljoen naar € 3,5 miljoen. Deze stijging komt voort uit de voorgenomen groei in oppervlakte (Marker Wadden, Oostvaardersoevers, Trintelzand) die tot hogere beheerlasten leidt, en de uitvoering van de adviezen van de commissie-Van Geel voor het beheer van het Oostvaardersplassengebied (+ € 0,9 miljoen). Om die beoogde stijging met € 1,5 miljoen te kunnen dekken zijn de volgende mogelijkheden in beeld: 5. Inkomsten uit bezoekerscentra, jacht, verkoop van vlees, natuurbegraven, rondleidingen, sportroutes, evenementen e.d. Deze mogelijkheden worden deels al benut.” Wij hebben specifiek vragen over “jacht” en het “verkopen van vlees”. Graag Uw reactie hierop? Is het de bedoeling dat de paarden, runderen en edelherten worden bejaagd na de reset? Zijn aan het fokken van dieren voor de jacht en consumptie, specifieke regels gebonden? Welke zijn deze regels? En worden die nagekomen?
  5. “De natuur staat in een Nationaal Park altijd voorop.” Is dit niet in tegenstrijd met twee miljoen bezoekers willen aantrekken, strandhuisjes, een “on-nederlandse” vakantiebestemming creëren, festivals op stranden met héél veel lawaai, bungalowparken, hotels, lodges, campings, afval, rioleringen, zeilboten, fietsen, e-bikes, kano’s etc. Al is het gebied groot, de natuur en de dieren zullen er zeker onder lijden. Vooral in de natuurlinten. Is deze verstoring van de natuur nader onderzocht? Wat vinden andere natuurorganisaties hiervan? Zijn die geraadpleegd? Wordt er rekening mee gehouden dat dieren zich juist in de kern zullen verschuilen in plaats van in die linten?
  6. “Het is onze ambitie om mensen van nabij en veraf te betrekken bij Nieuwland en de ontwikkeling ervan. ” Op dit moment mag je zeggen dat het vertrouwen erg laag is. Er zijn inmiddels twee moties van wantrouwen ingediend over de acties (of beter nalatigheden) van de portefeuillehouder van de Oostvaardersplassen. Mensen worden geband voor voorlichtingsdagen als ze het niet met de plannen eens zijn. Mensen krijgen boetes, wat de betrokkenheid niet echt bevordert. 82% zegt in een pol dat er geen dialoog is met de provincie/Staatsbosbeheer. Er wordt niet geluisterd. Er is geen discussie over het afschot van de grote grazers, over voeren, over beschutting, over anticonceptie. Brieven en petities worden genegeerd.
  7. “De ambities voor natuurontwikkeling en – beleving in deze ontwikkelingsvisie leiden tot een grof geraamd investeringsniveau van € 35 miljoen per jaar in de periode 2020 – 2030.” Dit zijn hele bedragen, die voor een groot deel door de belastingbetaler zullen worden bekostigd. Het is dus van groot belang dat ook deze belastingbetaler een inbreng zal moeten kunnen hebben in de besluitvormingsprocedure van dit plan en dat deze inbreng serieus moet worden genomen. Hoe denkt men dat te bewerkstelligen? Om zich daarop te kunnen voorbereiden, hoe ziet die besluitvormingsprocedure eruit en wat is de planning?
  8. Tot slot verbaast het ons een foto te zien van een heckrund met een helende wond op de kop bij het begin van het hoofdstuk Kennis en Waarden Delen? Wat is hiervan de boodschap?Op 13 februari 2019 is de petitie  "Géén afschot van Grote Grazers Oostvaardersplassen - Nationaal Park Nieuwlandaangeboden aan de Commissie Duurzaamheid. Deze heeft hem NIET willen accepteren. We gaan er wél gewoon mee door. Want de dieren zijn nog steeds niet veilig. Hieronder nog even de link. 
En er is een manifest geschreven en er is ook een nieuwe petitie gestart op Petitie. nl "Staakt het vuren in de Oostvaardersplassen", in de hoop dat men deze NIET afwijst. Wij nodigen U uit deze petitie ook te tekenen en te delen. Klik daarvoor op de button hieronder. 
Fragmenten uit de Visie Nationaal Park Nieuwland: 

Visie NPNieuwland Mecanoo.PDF Visie NPNieuwland Mecanoo.PDF
Size : 91191.152 Kb
Type : PDF
Om de beoogde  € 3,5 miljoen te kunnen dekken voor beheer- en instandhouding van het nationaal park wordt o.a. gedacht aan  jacht, verkoop van vlees en natuurbegraven..... 

pag. 147      Visie Nationaal Park Nieuwland
Oostvaardersplassen: moerasverjonging en beheer grote grazers

Voor het ecologische beheer van de Oostvaardersplassen is het Natura 2000-beheerplan richtinggevend. 

Waterpeilverlaging en herinundatie van het moerasdeel betekent een herstart van de moerasvegetatie. 

Deze ‘moerasreset’ is onlangs begonnen. 

Voor de grote grazers is besloten om een ‘vroeg-reactief beheer’ te voeren. Het totaal aantal grazers wordt teruggebracht tot rond de 1100 en zal daarna beperkt blijven tot maximaal 1500 dieren.

pagina 51          Visie Nationaal Park Nieuwland

MECANOO
“ Waar en wanneer de natuur 

zelf niet meer structureel voorziet in 

voldoende voedsel, schoon water en 

beschutte plekken, brengen de beheerders 

natuurlijke processen op gang om het tekort

terug te dringen.” pagina 43       Visie Nationaal Park Nieuwland

MECANOO