Translate This Page


Geen Dogma's, wel Compassie voor toekomstig beheer van de Grote Grazers in de OVP
oftewel "Compassionate Conservation"

Hieronder onze reactie op  de GS-nota Beleidskader beheer Oostvaardersplassen/advies aan Provinciale Staten

Wij zijn blij met de voorstellen die Gedeputeerde Staten hebben gedaan en dat zij rekening hebben gehouden met de wens van velen van ons zoveel mogelijk dieren te willen sparen,  verplaatsen en afschot zo veel mogelijk te willen voorkomen. We zijn ervan overtuigd dat dit ook zal lukken, ook voor de edelherten,  al is het niet dit jaar, dan wel verspreid over de volgende jaren, zoals we dat ook hebben opgemerkt in onze reactie van 5 mei 2018  op het rapport van de Commisie van Geel. U vindt deze reactie  hier op deze site.
 
We hebben ons willen verdiepen in de ethische aspecten van het beheer van de OVP. Daarvan vindt U hier een kort verslag in het engels geschreven in verband met de vele engelse quotes. Voor het schrijven van dit stuk hebben we Marc Beckoff, emeritus hoogleraar Ecologie en Evolutionaire biologie aan de Universiteit van Colorado en deskundig op het gebied van dierenwelzijn en  dier-emoties (meer over Marc Beckoff hier en hier), gevraagd voor advies.

Hij stuurde ons deze 4 links die we graag met U zouden willen delen (in het engels). 

Rather Than Kill Animals "Softly," Don't Kill Them at All Killing animals humanely in the name of conservation remains incredibly inhumane

Compassionate Conservation Matures and Comes of Age Among the major goals of compassionate conservation is, killing isn't an option


In het kort komt het erop neer dat het  doden of "vermoorden" van niet-menselijke dieren zoals Marc Beckoff het noemt,  misschien de gemakkelijkste oplossing lijkt, maar zeker geen ethische oplossing is en ook niet de oplossing voor de lange duur.  

Dieren hebben een recht op leven. Dieren hebben het recht met respect behandeld te worden. Dieren hebben het recht te leven zoals ze dat zelf kiezen en willen. Dieren op de OVP zijn niet ons bezit. 

"Compassionate Conservation"  (zie meer op Compassionate Conservation) zou de basis moeten zijn voor het toekomstige beheer van de hele OVP. "Compassionate Conservation" is een nieuwe stroming van wildlife management waarbij men zich focust op het dier als individu, als wezen met gevoel die geeft om wat er met hem/haar gebeurt, om zijn/haar families, zijn/haar vrienden, zijn/haar omgeving, in plaats van te worden afgedaan als dingen of statistieken. 

Nu is onze vraag wat er gebeurt na de reset tot 1.100 dieren. Want uiteraard planten de grazers zich weer gewoon voort  en komen we spoedig weer tot hetzelfde probleem. Te veel dieren op een te kleine ruimte, met alle gevolgen van dien. Actief afschieten is geen oplossing. 

Wij zouden U dus willen vragen dat U, in tegenstelling tot wat de Commissie van Geel heeft voorgesteld, weldegelijk zou willen voorstellen te onderzoeken hoe de aantallen van de grazers in de toekomst op een humane manier te kunnen reguleren bv via anti-conceptie. Het steeds maar weghalen van dieren uit het gebied is ook geen langdurige oplossing. Het zal leiden tot veel stress en familiegroepen worden constant ontwricht. 

Ook denken wij dat de provincie een zorgplicht heeft voor ALLE grazers, zoals ook gezegd in onze bovengenoemde reactie (punt 7) op het rapport van de Commissie van Geel. Die zorgplicht moet het volgende inhouden: vooral preventieve zorg, maar ook medische zorg bij ziektes/parasieten, bijvoeren indien nodig, zorg bij geboortes (indien mogelijk), zorg bij sterfte en de mate van zorg moet afhangen van het individuele dier. 

Dus geen dogma's meer als, geen enkel dier kan worden verzorgd, geen enkel dier mag worden gered uit het moeras, er mag niet worden bijgevoerd. En ook niet meer, we moeten de harde natuur z'n gang laten geen. De natuurlijke processen zijn maatgevend voor het gebied en we mogen daar niet in ingrijpen. Dit zal wel een zekere aanpassing vergen in het denken van het personeel van Staatsbosbeheer. 

"Compassionate Conservation" is de √©nige manier om om te gaan met de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Een manier die maatschappelijk gesteund wordt, een manier die toeristen zal trekken, een manier die de wereld zal laten zien dat  Nederland dierenwelzijn wel degelijk hoog in het vaandel heeft staan, na alle negatieve publiciteit die ze de laatste maanden gekregen heeft in de buitenlandse pers, een manier die progressief is, die een toekomst heeft, een manier die mensen kan laten zien hoe men met dieren omgaat. Laat Nederland daar dan koploper in worden. No New "Wilderness" Anymore Without Compassion!!

Nigel Franks en Marit de Haan
Frankrijk, 23 Mei 2018 


Foto: Pinterest